top of page

บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด

บริษัทด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นให้บริการด้านการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เราสร้างสรรค์และนำเสนอโซลูชันตามความต้องการเฉพาะ เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าในการเตรียมความพร้อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล โดยบริการหลักของเราแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ และการจัดหาและบริหารบุคลากรชั่วคราวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้วยการบริการที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เราสามารถช่วยองค์กรในการเดินหน้าสู่การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลและบรรลุการเติบโตและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ อี,เอฟ ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:

(+66) 2 046 2929

เว็บไซต์: 

riseaccel.com

ประเภทธุรกิจ:
การให้บริการคำปรึกษาด้านการบริหารการจัดการ

เลขทะเบียนบริษัท:
0105560167567

ทุนจดทะเบียน:
5,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว:
5,000,000 บาท

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาสังคมของโลกให้ดียิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ ด้วยการเติบโตแบบ S-Curve

ส่งเสริมการเติบโตทาง GDP ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1% และการลดการปล่อยคาร์บอนของโลก 1% โดยการเร่งให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของกลุ่มลูกค้าพันธมิตรจากแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ ด้วยการเติบโตแบบ S-Curve ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญและมุ่งเน้นให้เป็นการเติบโตแบบยั่งยืน ทั้งนี้ ตลอดกระบวนการจะต้องมีการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย

  1. สร้างการเติบโตทาง GDP ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1% โดยการเร่งให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ ด้วยการเติบโตแบบ S-Curve ในองค์กรต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ องค์กรต่างๆ ในภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างๆ สตาร์ทอัพ รวมถึงพนักงานทุกคนในองค์กรที่กล่าวมา

  2. ลดการปล่อยคาร์บอนของโลก 1% โดยนำเสนอทางแก้ไขปัญหารูปแบบต่างๆ ที่ใช้นวัตกรรมและมุ่งสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเร่งองค์กรของตนให้เปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่มีความยั่งยืน

  3. เชื่อมองค์กรและภาคส่วนต่างๆ ระหว่างประเทศทั่วโลกเข้าด้วยกัน ด้วยการสร้างความร่วมมือที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย การสร้างกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศทั่วโลก และการตั้งมั่นที่จะร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน

พันธกิจ

ประวัติ

Empowering The World through S-Curve Transformation

RISE Corporate Innovation Powerhouse raises USD 8 million, one of the largest seed rounds in Southeast Asia. 

RISE is able to extend our strategic collaboration with our partners to drive your corporate innovation faster than ever with 5 locations across the world, including Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and Silicon Valley.

RISE is able to extend our strategic collaboration with our partners to drive your corporate innovation faster than ever with 5 locations across the world, including Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and Silicon Valley.

RISE is able to extend our strategic collaboration with our partners to drive your corporate innovation faster than ever with 5 locations across the world, including Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, and Silicon Valley.

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

นายฐากร ปิยะพันธ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

นายศิวัตร เชาวรียวงษ์

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

นายสงกรานต์ เศรษฐสมภพ

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวรฐิยา อิสระชัยกุล

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร
ธุรกิจ

นางสาวสุมนา ปาจริยานนท์

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

นายณัฐภัทร ธเนศวรกุล

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ หัวหน้าสายงานกลยุทธ์และที่ปรึกษาอาวุโส

นายศุภชัย ปาจริยานนท์

กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

งบการเงินของบริษัท

งบการเงินของบริษัท

รายงานประจำปี 56-1 One Report

รายงานประจำปี

bottom of page